FPR4120-ASA-K9

SKU:
FPR4120-ASA-K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
FPR4120-ASA-K9 Cisco Firepower 4120 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays
Thông số kỹ thuật sản phẩm

FPR4120-ASA-K9 Cisco Firepower 4120 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays

FPR4120-ASA-K9
Tính năng 4115 4120 4125
Stateful inspection firewall throughput 80 Gbps 60 Gbps 80 Gbps
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol) 40 Gbps 30 Gbps 45 Gbps
Concurrent firewall connections 15 million 15 million 25 million
Firewall latency 3.5 3.5 3.5
(UDP 64B microseconds)
New connections per second 848K 250,000 1.1 million
IPsec VPN throughput 15 Gbps 10 Gbps 19 Gbps
(450B UDP L2L test)
Maximum VPN Peers 15,000 20,000 20,000
Security contexts 10; 250 10; 250 10; 250
(included; maximum)

✅ Lựa chọn thiết bị tường lửa Firewall Cisco Firepower 4100 series

 Firewall Cisco Firepower 4100
ASA5506-K9 ASA5508-K9
ASA5516-FPWR-K9 ASA5555-K9
ASA5525-FPWR-K9 ASA5525-K9
ASA5545-FPWR-K9 ASA5545-K9
FPR1010-NGFW-K9 FPR1010-ASA-K9
FPR1120-NGFW-K9 FPR1120-ASA-K9
FPR1140-NGFW-K9 FPR1140-ASA-K9
FPR2110-NGFW-K9 FPR2110-ASA-K9
FPR2120-NGFW-K9 FPR2120-ASA-K9
FPR2130-NGFW-K9 FPR2130-ASA-K9
FPR2140-NGFW-K9 FPR2140-ASA-K9
FPR4110-NGFW-K9 FPR4110-ASA-K9
FPR4115-NGFW-K9 FPR4120-NGFW-K9
FPR4150-NGFW-K9 ASA5506-SEC-BUN-K9
FPR4112-NGFW-K9 FPR4115-NGFW-K9
FPR4112-NGIPS-K9 FPR4115-NGIPS-K9
FPR4112-ASA-K9 FPR4115-ASA-K9
FPR4125-NGIPS-K9 FPR4145-ASA-K9
FPR4125-ASA-K9 FPR4145-NGIPS-K9
FPR4125-NGFW-K9 FPR4145-NGFW-K9
Sản phẩm bạn quan tâm

FPR4140-NGFW-K9

SKU: FPR4140-NGFW-K9

FPR4112-ASA-K9

SKU: FPR4112-ASA-K9