Thông số kỹ thuật sản phẩm

Firewall Palo Alto Networks PAN-PA-450

Firewall Palo Alto Networks PAN-PA-450
PA-450 Firewall
PA-450 Firewall Appliance

3.8 Gbps firewall throughput (HTTP/appmix)
2.2 Gbps Gbps IPsec VPN throughput
300,000 Max sessions
52,000 New sessions per second
 
Performance and Capacities PA-450
Firewall throughput (HTTP/appmix) 3.8/3.2 Gbps
Threat Prevention throughput (HTTP/appmix) 1.6/1.7 Gbps
IPsec VPN throughput 2.2 Gbps
Max sessions 300,000
New sessions per second 52,000

Ngăn chặn hoạt động độc hại được che giấu trong lưu lượng được mã hóa

Kiểm tra và áp dụng chính sách đối với lưu lượng được mã hóa TLS / SSL, cả đi và đến, bao gồm cả lưu lượng sử dụng TLS 1.3 và HTTP / 2.

Cung cấp khả năng hiển thị phong phú về lưu lượng TLS, chẳng hạn như lượng lưu lượng được mã hóa, phiên bản TLS / SSL, bộ mật mã, v.v. mà không cần giải mã.

Cho phép kiểm soát việc sử dụng các giao thức TLS cũ, mật mã không an toàn và chứng chỉ được định cấu hình sai để giảm thiểu rủi ro.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải mã dễ dàng và cho phép bạn sử dụng nhật ký tích hợp để khắc phục sự cố, chẳng hạn như các ứng dụng có chứng chỉ được ghim.

Cho phép bạn bật hoặc tắt giải mã một cách linh hoạt dựa trên danh mục URL, vùng nguồn và đích, địa chỉ, người dùng, nhóm người dùng, thiết bị và cổng, vì mục đích bảo mật và tuân thủ.

Cho phép bạn tạo một bản sao của lưu lượng được giải mã từ tường lửa (tức là sao chép giải mã) và gửi nó đến các công cụ thu thập lưu lượng cho mục đích pháp y, lịch sử hoặc ngăn mất dữ liệu (DLP)..

Báo giá theo cấu hình tường lửa Firewall Palo Alto 400 series

 • Advanced URL Filtering Subscriptions
Advanced URL Filtering subscription, 1-year, PA-450
#PAN-PA-450-ADVURL

Advanced URL Filtering subscription, 3-year, PA-450
#PAN-PA-450-ADVURL-3YR

Advanced URL Filtering subscription, 5-year, PA-450
#PAN-PA-450-ADVURL-5YR

Advanced URL Filtering subscription, 1-year, PA-450 HA Pair
#PAN-PA-450-ADVURL-HA2

Advanced URL Filtering subscription, 3-year, PA-450 HA Pair
#PAN-PA-450-ADVURL-3YR-HA2

Advanced URL Filtering subscription, 5-year, PA-450 HA Pair
#PAN-PA-450-ADVURL-5YR-HA2
 
 • SaaS Inline Subscriptions
SaaS Inline subscription, PA-450
#PAN-PA-450-SAAS-INLINE

SaaS Inline subscription, 3-year prepaid, PA-450
#PAN-PA-450-SAAS-INLINE-3YR

SaaS Inline subscription, 5-year prepaid, PA-450
#PAN-PA-450-SAAS-INLINE-5YR

SaaS Inline subscription for a device in an HA pair, PA-450
#PAN-PA-450-SAAS-INLINE-HA2

SaaS Inline subscription, 3-year prepaid for a device in an HA pair, PA-450
#PAN-PA-450-SAAS-INLINE-3YR-HA2

SaaS Inline subscription, 5-year prepaid for a device in an HA pair, PA-450
#PAN-PA-450-SAAS-INLINE-5YR-HA2
 
 • DLP Subscriptions
PA-450, DLP subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-DLP

PA-450, DLP subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-DLP-3YR

PA-450, DLP subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-DLP-5YR

PA-450, DLP subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-DLP-HA2

PA-450, DLP subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-DLP-3YR-HA2

PA-450, DLP subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-DLP-5YR-HA2
 
 • IoT Subscriptions
PA-450, IoT subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-IOT

PA-450, IoT subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-IOT-3YR

PA-450, IoT subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-IOT-5YR

PA-450, IoT subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-IOT-HA2

PA-450, IoT subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-IOT-3YR-HA2

PA-450, IoT subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-IOT-5YR-HA2

PA-450, IoT subscription, does not require data lake, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-IOT-DRDL

PA-450, IoT subscription, does not require data lake, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-IOT-DRDL-3YR

PA-450, IoT subscription, does not require data lake, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-IOT-DRDL-5YR

PA-450, IoT subscription, does not require data lake, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-IOT-DRDL-HA2

PA-450, IoT subscription, does not require data lake, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-IOT-DRDL-3YR-HA2

PA-450, IoT subscription, does not require data lake, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-IOT-DRDL-5YR-HA2
 
 • SD-WAN Subscriptions
PA-450, SD-WAN subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-SDWAN

PA-450, SD-WAN subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-SDWAN-3YR

PA-450, SD-WAN subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-SDWAN-5YR

PA-450, SD-WAN subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-SDWAN-HA2

PA-450, SD-WAN subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-SDWAN-3YR-HA2

PA-450, SD-WAN subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-SDWAN-5YR-HA2
 
 • DNS security Subscriptions
PA-450, DNS security subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-DNS

PA-450, DNS security subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-DNS-3YR

PA-450, DNS security subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-DNS-5YR

PA-450, DNS security subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-DNS-HA2

PA-450, DNS security subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-DNS-3YR-HA2

PA-450, DNS security subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-DNS-5YR-HA2
 
 • GlobalProtect Subscriptions
PA-450, GlobalProtect subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-GP

PA-450, GlobalProtect subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-GP-3YR

PA-450, GlobalProtect subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-GP-5YR

PA-450, GlobalProtect subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-GP-HA2

PA-450, GlobalProtect subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-GP-3YR-HA2

PA-450, GlobalProtect subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-GP-5YR-HA2
 
 • Threat prevention Subscriptions
PA-450, Threat prevention subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-TP

PA-450, Threat prevention subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-TP-3YR

PA-450, Threat prevention subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-TP-5YR

PA-450, Threat prevention subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-TP-HA2

PA-450, Threat prevention subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-TP-3YR-HA2

PA-450, Threat prevention subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-TP-5YR-HA2
 
 • PAN-DB URL Filtering Subscriptions
PA-450, PAN-DB URL Filtering subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-URL4

PA-450, PAN-DB URL Filtering subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-URL4-3YR

PA-450, PAN-DB URL Filtering subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-URL4-5YR

PA-450, PAN-DB URL Filtering subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-URL4-HA2

PA-450, PAN-DB URL Filtering subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-URL4-3YR-HA2

PA-450, PAN-DB URL Filtering subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-URL4-5YR-HA2
 
 • WildFire Subscriptions
PA-450, WildFire subscription, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-WF

PA-450, WildFire subscription, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-WF-3YR

PA-450, WildFire subscription, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-WF-5YR

PA-450, WildFire subscription, for one (1) device in an HA pair, 1 year (12 months)
#PAN-PA-450-WF-HA2

PA-450, WildFire subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months)
#PAN-PA-450-WF-3YR-HA2

PA-450, WildFire subscription, for one (1) device in an HA pair, 5 years (60 months)
#PAN-PA-450-WF-5YR-HA2
 
 • On-Site Spare Palo Alto Networks PA-450
Advanced URL Filtering Subscriptions
Advanced URL Filtering subscription, 1-year, PA-450
#PAN-PA-450-ADVURL

Advanced URL Filtering subscription, 3-year, PA-450
#PAN-PA-450-ADVURL-3YR

Advanced URL Filtering subscription, 5-year, PA-450
#PAN-PA-450-ADVURL-5YR

Advanced URL Filtering subscription, 1-year, PA-450 HA Pair
#PAN-PA-450-ADVURL-HA2

Advanced URL Filtering subscription, 3-year, PA-450 HA Pair
#PAN-PA-450-ADVURL-3YR-HA2

Advanced URL Filtering subscription, 5-year, PA-450 HA Pair
#PAN-PA-450-ADVURL-5YR-HA2
 
 • On Site Spares
On-Site Spare Palo Alto Networks PA-450
#PAN-PA-450-OSS
 

Lựa chọn mã Firewall Palo Alto 400 series đang được ưa chuộng

#Palo Alto PA-410  #Palo Alto PA-440 
App-ID: 1 Gbps
Threat: 500 Mbps
Threat + SSL: 300Mbps
Sessions: 64K
App-ID: 3.0 Gbps
Threat: 900 Mbps
Threat + SSL: 540 Mbps
Sessions: 200K
#Palo Alto PA-450  #Palo Alto PA-460 
App-ID: 3.8 Gbps
Threat: 1.7 Gbps
Threat + SSL: 800 Mbps
Sessions: 300K
App-ID: 5.2 Gbps
Threat: 2.6 Gbps
Threat + SSL: 1.2 Gbps
Sessions: 400K
#Palo Alto PA-220  #Palo Alto PA-220R 
500 Mbps firewall throughput (App-ID enabled)
150 Mbps threat prevention throughput
100 Mbps IPSec VPN throughput
64,000 max sessions
4,200 new sessions per second
250 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
3 virtual routers
15 security zones
250 max number of policies
500 Mbps firewall throughput
150 Mbps Threat Prevention throughput
100 Mbps IPsec VPN throughput
64,000 max sessions
4,200 new sessions per second
1,000 IPsec VPN tunnels/tunnel interfaces
3 virtual routers
15 security zones
250 max number of policies
Palo Alto Networks PAN-400 Series

Các bài viết nổi bật về tường lửa Firewall Palo Alto Networks

Tài liệu Palo Alto PAN-450 series datasheet​

Sản phẩm bạn quan tâm