Switch Cisco Catalyst C1000 Series

Switch Cisco 1000

Cisco Catalyst 1000 8 port

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-8T-E-2G-L $693 Cisco 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8T-2G-L $770 Cisco 1000 8 port GE, 2x1G SFP
C1000-8P-E-2G-L $707 Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8P-2G-L $785 Cisco 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-8FP-E-2G-L $1,211 Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8FP-2G-L $1,345 Cisco 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP

Cisco Catalyst 1000 16 port​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-16T-E-2G-L $1,076 Cisco 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16T-2G-L $1,195 Cisco 1000 16port GE, 2x1G SFP
C1000-16P-E-2G-L $1,256 Cisco 1000 16port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16P-2G-L $1,395 Cisco 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-16FP-2G-L $2,390 Cisco 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP

Cisco Catalyst 1000 24 port​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-24T-4X-L $2,774 Cisco 1000 24 port GE, 4x10G SFP
C1000-24T-4G-L $1,270 Cisco 1000 24port GE, 4x1G SFP
C1000-24P-4X-L $3,070 Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
C1000-24P-4G-L $2,120 Cisco 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-24FP-4X-L $4,825 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-24FP-4G-L $3,355 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP

Cisco Catalyst 1000 48 port​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-48T-4X-L $4,080 Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP
C1000-48T-4G-L $2,100 Cisco 1000 48port GE, 4x1G SFP
C1000-48P-4X-L $5,100 Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
C1000-48P-4G-L $3,360 Cisco 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-48FP-4X-L $8,395 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-48FP-4G-L $6,925 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco 1000 series

C1000-24T-4G-L

P/N: C1000-24T-4G-L
$1-$1,270

C1000-24T-4X-L

P/N: C1000-24T-4X-L
$1-$2,774

C1000-24P-4X-L

P/N: C1000-24P-4X-L
$1-$3,070

C1000-24P-4G-L

P/N: C1000-24P-4G-L
$1-$2,120

C1000-24FP-4X-L

P/N: C1000-24FP-4X-L
$1-$4,825

C1000-24FP-4G-L

P/N: C1000-24FP-4G-L

C1000-8T-E-2G-L

P/N: C1000-8T-E-2G-L
$1-$693

C1000-8T-2G-L

P/N: C1000-8T-2G-L
$1-$770

C1000-8P-E-2G-L

P/N: C1000-8P-E-2G-L
$1-$707

C1000-8P-2G-L

P/N: C1000-8P-2G-L
$1-$785

C1000-8FP-E-2G-L

P/N: C1000-8FP-E-2G-L
$1-$1,211

C1000-8FP-2G-L

P/N: C1000-8FP-2G-L
$1-$1,345

C1000-48T-4X-L

P/N: C1000-48T-4X-L
$1-$4,080

C1000-48T-4G-L

P/N: C1000-48T-4G-L
$1-$2,100

C1000-48P-4X-L

P/N: C1000-48P-4X-L
$1-$5,100

C1000-48P-4G-L

P/N: C1000-48P-4G-L
$1-$3,360

C1000-48FP-4X-L

P/N: C1000-48FP-4X-L
$1-$8,395

C1000-48FP-4G-L

P/N: C1000-48FP-4G-L
$1-$6,925

C1000-16T-E-2G-L

P/N: C1000-16T-E-2G-L
$1-$1,076

C1000-16T-2G-L

P/N: C1000-16T-2G-L
$1-$1,195

C1000-16P-E-2G-L

P/N: C1000-16P-E-2G-L
$1-$1,256

C1000-16P-2G-L

P/N: C1000-16P-2G-L
$1-$1,395

C1000-16FP-2G-L

P/N: C1000-16FP-2G-L
$1-$2,390