Switch Cisco Catalyst C1000 Series

Switch Cisco 1000

Cisco Catalyst 1000 8 port

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-8T-E-2G-L $693 Cisco 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8T-2G-L $770 Cisco 1000 8 port GE, 2x1G SFP
C1000-8P-E-2G-L $707 Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8P-2G-L $785 Cisco 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-8FP-E-2G-L $1,211 Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8FP-2G-L $1,345 Cisco 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP

Cisco Catalyst 1000 16 port​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-16T-E-2G-L $1,076 Cisco 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16T-2G-L $1,195 Cisco 1000 16port GE, 2x1G SFP
C1000-16P-E-2G-L $1,256 Cisco 1000 16port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16P-2G-L $1,395 Cisco 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-16FP-2G-L $2,390 Cisco 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP

Cisco Catalyst 1000 24 port​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-24T-4X-L $2,774 Cisco 1000 24 port GE, 4x10G SFP
C1000-24T-4G-L $1,270 Cisco 1000 24port GE, 4x1G SFP
C1000-24P-4X-L $3,070 Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
C1000-24P-4G-L $2,120 Cisco 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-24FP-4X-L $4,825 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-24FP-4G-L $3,355 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP

Cisco Catalyst 1000 48 port​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-48T-4X-L $4,080 Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP
C1000-48T-4G-L $2,100 Cisco 1000 48port GE, 4x1G SFP
C1000-48P-4X-L $5,100 Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
C1000-48P-4G-L $3,360 Cisco 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-48FP-4X-L $8,395 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-48FP-4G-L $6,925 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP

Cisco Catalyst 1000FE 24 port và 48 ports​

  Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000FE series
C1000FE-24T-4G-L $ Catalyst 1000 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-24P-4G-L $ Catalyst 1000 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48T-4G-L $ Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48P-4G-L $ Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco 1000 series

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+

C1000FE-48P-4G-L

SKU: C1000FE-48P-4G-L

C1000FE-48T-4G-L

SKU: C1000FE-48T-4G-L

C1000FE-24P-4G-L

SKU: C1000FE-24P-4G-L

C1000FE-24T-4G-L

SKU: C1000FE-24T-4G-L

C1000-24T-4G-L

SKU: C1000-24T-4G-L

C1000-24T-4X-L

SKU: C1000-24T-4X-L

C1000-24P-4X-L

SKU: C1000-24P-4X-L

C1000-24P-4G-L

SKU: C1000-24P-4G-L

C1000-24FP-4X-L

SKU: C1000-24FP-4X-L

C1000-24FP-4G-L

SKU: C1000-24FP-4G-L

C1000-8T-E-2G-L

SKU: C1000-8T-E-2G-L

C1000-8T-2G-L

SKU: C1000-8T-2G-L

C1000-8P-E-2G-L

SKU: C1000-8P-E-2G-L

C1000-8P-2G-L

SKU: C1000-8P-2G-L

C1000-8FP-E-2G-L

SKU: C1000-8FP-E-2G-L

C1000-8FP-2G-L

SKU: C1000-8FP-2G-L

C1000-48T-4X-L

SKU: C1000-48T-4X-L

C1000-48T-4G-L

SKU: C1000-48T-4G-L

C1000-48P-4X-L

SKU: C1000-48P-4X-L

C1000-48P-4G-L

SKU: C1000-48P-4G-L

C1000-48FP-4X-L

SKU: C1000-48FP-4X-L

C1000-48FP-4G-L

SKU: C1000-48FP-4G-L

C1000-16T-E-2G-L

SKU: C1000-16T-E-2G-L

C1000-16T-2G-L

SKU: C1000-16T-2G-L

C1000-16P-E-2G-L

SKU: C1000-16P-E-2G-L

C1000-16P-2G-L

SKU: C1000-16P-2G-L

C1000-16FP-2G-L

SKU: C1000-16FP-2G-L